S’aprova al Ple de Maig la Moció d’Urgència de la PAH en suport a la Llei d’Habitatge

Van estar tres les mocions debatudes i aprovades aquest darrer Ple de Maig, la més rellevant de les quals presentada en caire d’urgència per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca demanant la no suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei d’Habitatge (Llei 24.2015). Va quedar palesa un cop més la manca de contingut del Ple donada l’acció de govern que s’està duent a terme.

 

De fet, al primer apartat del Ple (Assumptes a Dictaminar) van ser només dos els aspectes destacables. El primer, el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de lloguer d’una plataforma tisora (155,97€) utilitzada per penjar les banderoles al Mercat Municipal. Realment l’Ajuntament sí disposa d’una plataforma tot i que el dia que es necessitava per penjar les banderoles no es sabia si estava en ús o si estava espatllada, així doncs, aquest lloguer no hauria estat necessari. Com a CUP vam mostrar la nostra disconformitat amb el funcionament de les Comissions Informatives, a tall d’exemple, el dia que se’ns va comunicar el lloguer d’aquesta plataforma, la regidora que gestionava aquest tema no hi era, i ningú de l’equip de govern va saber a respondre’ns les preguntes que els hi vam formular. Vam decidir votar-hi en contra, no pel fet sinó pel fons.

En segon lloc, la modificació de crèdit per tal de realitzar la compra de dues casetes per tal de realitzar la recollida d’animals de companyia que es troben al carrer. Com a CUP vam votar a favor en tant que veiem necessària l’adquisició d’aquestes casetes, tot i així, feia molts mesos que el PSC parlava d’aquesta problemàtica i no entenem per què s’ha realitzat a aquestes alçades una modificació de crèdit quan aquesta partida podria haver estat inclosa al pressupost. Finalment, vam plantejar el nostre dubte respecte la gestió que es farà de les casetes així com també, qui es farà càrrec del manteniment de les casetes i qui tindrà cura dels gossos, creiem doncs que la proposta de l’equip de govern està incompleta i que caldria especificar alguns aspectes.

Quant a l’apartat de les mocions, les mocions debatudes i aprovades van ser les següents:

En primer lloc, la moció presentada per PSC, Iniciativa, la CUP, Ciutadans i Esquerra Acord, per la Retirada del Co-pagament de persones amb discapacitat, aquesta llei aprovada a finals del 2014, que havia de determinar l’import que pagaven els beneficiaris del servei de dependència en base als seus ingressos, patrimoni i les seves càrregues familiars. La moció planteja la necessitat d’aprovar una nova llei que no suposi un empobriment de les famílies, així com que l’Estat Espanyol compleixi amb el finançament que havia garantit.  Com a CUP treballem per arribar a assolir els drets i gaudir d’una vida digna amb les condicions necessàries, és per això que vam plantejar que l’ordre co-pagament dificulta la vida de les persones en situacions de dependència, i situa encara en una situació de major vulnerabilitat les persones en situació de dependència.

D’altra banda, vam mostrar la necessitat de requerir el mateix nivell d’exigència en clau local apel·lant a la regidoria de benestar. L’objectiu de tot això, de presentar i aprovar aquesta moció ha de ser mostrar la voluntat d’anar més enllà, i que no sigui aquest el sostre. Finalment, vam mostrar la nostra sorpresa respecte la intervenció del regidor del PP, parlant de la mala qualitat de vida d’aquestes persones, quan justament han estat les retallades en mans del PP les directament responsables d’aquesta situació. El vot emès va ser favorable, la moció es va aprovar per unanimitat.

En segon lloc, la moció presentada per PSC, Iniciativa, la CUP, Convergència, Ciutadans i Esquerra Acord, referent a la Millora del tram autovia A2. La moció reivindicava la necessitat de dur a terme accions de manteniment i millora del tram de la carretera A2 que passa per Esparreguera, ja que donada la manca de gestions per tal d’adaptar i millorar el tram, és remarcablement elevat el nombre d’accidents en aquest tram.

Com a CUP vam posar de manifest que el problema més gran és el fet de no tenir control ni capacitat de gestió sobre aquest tram de carretera, malgrat ser la infraestructura que més kilometres ocupa al nostre territori, les decisions respecte el què i el com es prenen a 500km de la Vila. Ens vam queixar doncs, que malgrat ser una de les vies de comunicació amb més transit de l’estat, el manteniment que s’hi realitza és absolutament insuficient i l’alta sinistralitat és una de les mostres d’aquest fet. Així doncs, vam concloure plantejant que aquest és el cost que hem de pagar al formar part d’un Estat, el Regne d’Espanya, que prioritza la construcció d’AVEs que no porten enlloc i no inverteix en aquells aspectes més necessaris. Finalment, vam recordar que el proper 10 de juny farà 16 anys de la caiguda del Pont del Torrent mal, que va costar la vida a dos esparraguerins. Unes morts provocades per la construcció d’un pont, per part del Ministeri de Foment i Indústria que presentava irregularitats i estava mal construït, fet que va reconèixer el mateix Ministeri. El vot emès va ser favorable, la moció es va aprovar.

Finalment, la Moció d’Urgència, proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), de Suport a la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i pobresa energètica. Davant de la suspensió d’alguns Articles de la Llei per part del Tribunal Constitucional degut al recurs presentat pel Partit Popular, la moció plantejava els punts següents:

 • Demanar que no es faci un pas enrere en la protecció al dret d’habitatge que marca la llei amb tots els instruments que inclou, els que existeixen i els que no es fan servir.

 • Defensar públicament la llei 24/2015.

 • Instar al govern de l’Estat Espanyol que retiri el recurs parcial interposat davant del TC.

 • Instar al govern al Govern Espanyol a ampliar la llei 24.2015 a tot l’Estat.

 • Traslladar els presents acords als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el President de la Generalitat de Catalunya, el President en funcions de l’Estat Espanyol i els portaveus dels grups parlamentaris del Congrés.

 

Des de la CUP vam plantejar la nostra absoluta defensa a la Llei 24/2015, ja que per nosaltres, a diferència del Partit Popular, no és una simple llei, són famílies, amb noms i cognoms, aquesta llei els pot ajudar a mitigar alguns dels problemes que carreguen des que va esclatar la crisi econòmica. Ens sembla absolutament fora de lloc que el Partit Popular, govern en funcions, d’un partit polític corrupte i mafiós, s’hagi atrevit a posar un recurs al Tribunal Constitucional. Vam recordar també al regidor de Ciutadans que quan es va realitzar la votació de la Llei al Parlament de Catalunya, el seu grup parlamentari es va abstenir exactament en els mateixos punts que el PP. Finalment, vam remarcar que el PP, únicament es dedica a defensar els interessos de la banca, i que realment no li importa gens ni mica si aquesta llei és o no constitucional.

Per últim, en clau local, vam recordar que fa mesos que demanem una reunió d’habitatge per tal de tractar aquest tema, i que tot i així encara no s’ha realitzat. De fet, és un tema rellevant pels veïns i veïnes de la vila, a tall d’exemple el mes d’Abril 9 famílies van realitzar sol·licituds l’Ajuntament en relació a l’habitatge social i la pobresa energètica, això són 9 famílies que han sol·licitat lloguer social perquè no poden pagar, o que han sol·licitat que no se’ls talli la llum.  Des de la CUP plantegem l’absoluta necessitat de començar-hi a treballar immediatament. Vam votar a favor, la Moció es va aprovar amb l’abstenció del Partit Popular.

Finalment, quant a l’apartat de precs i preguntes, vam formular les següents preguntes:

 • En primer lloc, quant al lloguer de màquines càrdio-vasculars al gimnàs d’Esparreguera, vam plantejar la necessitat d’estar en contacte amb els treballadors i usuaris, per tal de conèixer la seva opinió i les mancances que hi troben. Vam preguntar, doncs, quines seran les possibles reformes o tasques de manteniment que es realitzaran a la piscina, en tant que som coneixedors de les circumstàncies de les instal·lacions. Vam preguntar també si el Regidor d’Esports sabia que l’Athletic Esparreguera va pujar de categoria.

 • En segon lloc, vam demanar tots els números i informació respecte el servei de tele-assistència, vam observar al registre un volum important de peticions, així doncs, vam demanar, número d’espera, noves sortides, peticions, etc.

 • En tercer lloc, quant a la Fundació de l’Arc de Sant Martí, hem observat series dificultats per aquesta fundació, mancomunada amb altres poblacions del Baix Llobgreat Nord, ja que els fan canviar de localització constantment, tot i ser un col·lectiu vulnerable que necessita facilitats. Considerem que han de tenir un espai fixe i en condicions, com a proposta, vam plantejar la possibilitat d’utilitzar la planta baixa del Patronat.  

 • En quart lloc, referent al punt d’Habitatge, es va respondre el mail de la Regidora sobre la matèria, però continuem sense tenir data de trobada, vam demanar doncs, que es proposi un dia definitiu per tal de realitzar aquesta reunió. D’altra banda, vam tornar a preguntar si des de la regidoria s’ha plantejat realitzar un protocol d’actuació en cas que es produeixin desnonaments.

 • En cinquè lloc, vam demanar al Regidor d’Educació tota la informació respecte el tancament de línies de P3, Esparreguera es va declarar Vila Groga amb l’aprovació d’una moció, i això implica impulsar totes les accions que calguin per tal de defensar l’ensenyament públic i de qualitat, de manera que cal fer-ho.

 • Finalment, es va realitzar una demanda al Regidor de Medi Ambient, ja que els Amics de Santa Maria del Puig sol·liciten una reunió amb la regidoria que no s’ha realitzat. Ens van formular a nosaltres les demandes i les vam avançar al Ple. En primer lloc, van mostrar la seva preocupació per la mort de diversos pins de l’explanada, d’altra banda, ens van expressar la problemàtica de l’acumulació de deixalles els caps de setmana, i la necessitat d’ubicar-hi un contenidor. Finalment, van formular el seu dubte respecte l’actuació amb la tanca que toca la riera, ja que no compleix la seva funció i per tant, va ser una inversió inútil.